fbpx

ኮሮና-19 ብ ትግርንኛ

ኣብዚ እቲ ኣገደስቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና-19 ካብ ሚኒስትሪ ጥዕናን ካብ መንግስቲ ደንማርክን ርኸብ.

መንግስቲ ደንማርክ ምዕጻው ናይ ሃገር ኣናዊሑ ክሳብ ዕለት 13 ሚያዝያ 2020

ቃለ መሕተት ን ሓላፊት ሃገር ዕለት 23 ወርሒ 3 2020 ሳዓት 15፥00 ሓላፊት ሃገር Mette Frederiksen ናይ ኮሮና ኩኖታት ዝተወስደ ኩሉ ሱጉምታት ኣናዊሓቶ, እዚ ማለት ኩሉ ዞሎን ዝተወስደን ነጥብታት ክሳብ ዕለት 13 ሚያዝያ 2020 ኣናዊሓቶ 254 ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ኣብ ሕክምና ታዓቁቦም ኣለዉ, ኮምኡ ድማ 55 ብጽኑዕ ክንክን ይሕለዉ, ተወሳኺ 24 ሰባት ድማ ሂዎቶም ሲኢኖም ማለት ዩ መንግስቲ ሃገር ኩሉ እቲ ዝተወስደ ሱጉምታት ኣብኡ ጸኒዑ ሒዝዎ ኣሎ፥ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ብሓደ ግዜ ን ብጹኑዕ ዝሓሙ ቁጽሪ ምግዳል እዩ፥ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ነቲ ምዕጻው ኣናዊሕዎ ክሳብ ዕለት 13 ሚያዝያ 2020. ሓላፊት ሃገር Mette Frederiksen ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ኩሉ ሰብ ነቲ ተወሲዱ ዘሎ መንገድታት ክሕልዎ ኮምኡ ውን ቦታ ምርሓቅ, ዋላ ውን ኣብ ፋስካ ከቢድ ይዅን ማለት እዩ፣ እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ዘይምጋሽ እዩ, ዋላ ውን ኣብ ውሽጢ ደንማርክ ይኹን. ውጻዓት ስዳራቤታት ሓገዝ ግድን ክግበረሎም እዩ፥ ምክንያቱ ኣገዳሲ እዩ ቆልዑን መንእሰያትን ቆላሕታ ክግቦረሎም፥ ከምኡ ውን ፍልይ ዝበለ ቦታ ንግዳም ሓደር ታሓዚኡ ሎ፣ ምኽንያቱ ንሶም ውን ካብዚ ተላጋቢ ሕማመ ክድሕኑ. ምኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዝሃቦ ውን, ቡዙሕ ጻዕሪ እዩ ዝግበር ዘሎ ንዕብይ ዝበለን ብልጽ ዝበለን ሕክምናዊ ሓገዝ ንክግበር . ሰሜን ኮርያ ውን ተሓቲቶም ኣለዉ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንደንማርክ ዘቅረብሎም መመርመሪ, ደንማርክ እንደገና ከምዝቅበልዎ እንደገና ሓቲቶም. ምኒስትሪ ጥዕና ኣብ መወዳእታ ዝሃቦ መግለጺ ንዝኾነ ሓገዝ ከም ዝቅበሉ ነጊሩ፥ ዝኾነ ሰብ እንድሕ ክሕግዝ እንተደልዩ, ኣብዚ coronasmitte.dk ኣትዩ ይሓግዝ, ከምዚ ዝብል ሊንክ ከማን ክረክብ እዩ ’Danmark hjælper Danmark’, ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ከመልክት ይኽእል ከምኡ ውን ቁልጡፍ ዝኾነ ገምጋም ናይ ሓገዝ ይረክብ.


እንታይ ክትገብር ኣለካ እንድሕር ከስዕለካን፣ ረስኒ ክገብረልካን ከምኡ ድማ ምትንፋስ ክጽግመካ ከሎ?


እንታይ ክትገብር ኣለካ እንድሕር ከስዕለካን፣ ረስኒ ክገብረልካን ከምኡ ድማ ምትንፋስ ክጽግመካ ከሎ?

እንድሕር ዝኮነ ነገር ዝስማዓካ ነገር እንተሎ ን ክሮና ቫይረስ ዝማሳሰል, ዋላ ውን ቅልል ዝበለ ይኩን, ክትገብሮ ዘለካ፣

 • ተቃላጢፍካ ገዛኻ ክትከይድ ከምኡ ውን ኣብ ገዛኻ ክትከውን, ብዘየገድስ ኣብ ስራሕ ዋላ ኣብ ካልእ ሃሉ.
 • ዝኮነ ቀረባ ዝኮነ ምቅርራብ ምስዝኮነ ከተቆጥብ ኣለካ, ዝኮነ ስብ ዝሕግዘካ ሕተት ንኣብነት ኣስቤዛ ዝገብረልካ
 • ምስቶም ምሳኻ ዝቅሞጡ ቀረባ ዝኮነ ምቅርራብ ኣቃርጽ.
 • ኣብ ነናትኩብ ቦታ(ሩም) ተቀመጡ.
 • ዕቲ ትጥቀመሉ ቡታ ሽቃቅ፣ ሻወር ኮምኡ ውን ክሽነ ከተጽርዮ ኣለካ እንከላይ እቲ ክፍሊ ምስ ቡጾትካ ትነብረሉ.
 • እንሕር ተኪኢልካ ባዕልካ ከተጽርዮ እዩ ዝሓሸ.
 • ኖርማል ዝኮነ መጽረዬ ተጠቀም ካላኣይ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽርዮ ብፍላይ እቲ ቀጻሊ ትጥቆሙሉ ንኣብነት ኢድ መትሓዚ፣ ኤሌትሪክ መራከቢ፣ ናይ
  ቡን ማሽን ሞባይልካ(ታብሌትካ).
 • ገዛኻ ውን ሓዱሽ ኣየር 2 ግዜ ኣብ ማዓልቲ 10 ደቂቅ ዝከውን ከተእትዎሉ ኣለካ.
 • ካብ ዱዅማት ሰባት ክትርሕቅ ኣለካ ንኣብነት ዓበይቲ፣ ናኣሽቱ ቆልዑ፣ ቡርቱዕ ሕማም ዘለቆም.
 • ምስ ሓወኻ ድሕሪ 48 ሳዓታት ናብ ካልእ ሰብ ከተማሓላልፍ ኣይትክእልን ኢኻ._እቲ ዝሓሸ ግን ድሕሪ ምሕቃይካ ሓደ ማዓልቲ ገዛካ ኮፍ ተበልካ እዩ ዝሓሸ.


ሓኪምካ ማዓስ ክትረኽቦ ኣለካ?

 • እንድሕር ብጣዕሚ ሕማቅ ይስማዓካ ሃልዩ ከም ቃንዛ፣ ዘይ ሙቹእነት፣ ረስኒ ከሙኡ ውን ናይ ምስትንፋስ ዕገም ወይ እቲ ዝስምዓካ ዘሎ
  ተጋራጫዊ እንተ ኾይኑ, ቴለፎን ክትድውል ኣለካ ወይ ናብ ሓኪምካ፣ ተረኛ ሓኪም ከምኡ ውን ናይ ኢመርግጀንሲ ቴለፎን.
 • ወለዲ ንሓኪም ክድዉሉ ኣለዎም, እንድሕር ውላዶም ናይ ምስትንፋስ ጸገም እንተጋጢምዎ, ንኣብነት ቅልጡፍ ወይ ዘይ ኑቡር ምስ ዘተንፍስ፥
  ካብኡ ቀጺሉ ወይ ምስ ዝደክም፣ ዘይ ኑቡር ምስ ዘርኢ፣ ውይ ምስ ዝዝሕል፣ ኣብ ገጹ ፉሉይ ናይ ሕማም ምስ ዘርኢ ተወሳኺ ዙሑል ዝኮነ
  ኣእዳውን ኣእጋርን ምስ ዝህልዎ.
 • ወለዲ ፍልይ ብዝበለ ቆላሕታ ኣብ ህጻን ውላዶም ክጎብርዎ ዘለዎም(ቆልዒ ካብ 0 ክሳብ 2 ዓመት ዘሎ) ናይ ምስትንፋስ ዕገም ምስ ዝሪኡ፣
  ሳዓል፣ ቅልጡፍ ዝኾነ ዘይ ኑቡር ምስ ዘተንፍስ፥ ፉሉይ ተርእዮ ካብቲ ኖርማል ዝነበሮሉ ኩነታ, ንኣብነት ድኽመት፣ ዓቅሊ ምጽባብ፣ ክጦቢ
  ምስዘይደሊ፣ ከምኡ ድማ ቃሓር፣ ነቅጺ ናይ ቀልቀል ምስ ዘርኢ፣ ፉሉይ ሙቆት ናይ ኣካላት ልዕሊ 37,5 ወይ ትሕቲ 36 ኣብ ማዓኮሩ ምስ
  ዝዕቀን.


ክትምርመር ትኽእል ዶ ናይ ኮሮና ቫይረስ?

 • ናይ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ብ ካብ ናይ መስተንፈሲኻ ጎሮሮ/(መስተንፈሲኻ ቱቦ) ብስሪንጋ ኣይነት መሳሊ ካብ ጎሮሮኻ ዝሳሓብ እዩ ዝካየድ.
 • እንድሕር ዳሓን ዝኾነ ተርእዮታት ዝስማዓካ እንተ ሃልዩ, በይንኻ ተነጺልካ ክትክእሎ ትኽእል ኢኻ, መርመራ ቡዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ምኽንያቱ
  መርመራ ነቲ ኩነታት ኣይኮነን ማለት እዩ.
 • ሑሙማት ብጣዕሚ ወይ ዘይሩዱእ ቶርእዮታት ስሚዕታት ዘለዎም ወይ ድማ ፍልይ ሑዱር ሕማም ኣብ ናይ ሓደጋኡኩብ ዝኮኑ ሰባት, ናብ
  ሓኪማ ብፍልይ ዝበለ ክንገረሎም ይካኣል ከምኡ ውን ዝራኣዩሉ ውሱን ናይ ኮሮና ቫይረስ መቀበሊ ይግበር, ናብ ስርሖም ድማ ብቁልጡፍ
  ንኽምለሱ.
 • ኣባላት ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ዝርኮቡ ወይ ዝሰርሑ, ንኣብነት ናይ ጥዕና ቦታ፣ እንዳ ዓበይቲ ከማን ቁልጡፍ መርመራ ይግበሮሎም, ዋላ ውን ዳሓን
  ዝኾነ ተርእዮታት ይኹን እምበር ክምርሞሩ ኣለዎም, ብፍላይ እቲ ሓላፊኦም እንድሕር ኣገዳሲ ኢሉ ወሲንዎ, ናብ ስርሖም ድማ ብቁልጡፍ
  ንኽምለሱ.


ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓባራዊ ምኽሪ ንዂሉ ሰብ.

 • እንድሕር ጡዑይ ኤኻ ነብስኻ ሓሉ ንኻሎኦት ክትሕሉ.
 • ምኽርታት ሳዓቦ ምሕጻብ ኤድካን ስፕሪት ምግባርን, ኣኽብሮት ኣርኢ ተወሳኺ ኣካላዊ ምትንኻፍ ኣቛርጽ ከምኡ ውን ሓባራዊ ንጥፈታት.
 • እንድሕር ሳዓል፣ ቁሩብ ረስኒ ወይ ጸረርታ/ሳዓል እንተ ሃሊካ ኣብ ገዛካ ኮፍ በል ክሳብ ትሓዊ.
 • ምስ ኣብ ቀረባኻ ዘለዉ ርሕቀት ቦታ ይሃልኻ, ምስ ምሳኻ ዘይቅሞጡ ሰባት ምርኻብ ኣቛርጽ.
 • ናይ ምስትንፋስ ጸገም ምስ ዘጋጥመካ, ዘይሩዱእ ተርእዮታት/ስሚታት ምስ ዝህልወካ ከምኡ ድማ ሕማም ልዕሊ ቡዙሕ ማዓልቲ፣ ናብ ሓኪምካ
  ክትድውል ኣለካ.
 • እቲ ኣገዳሲ ንቀደም ክትድውል ኣለካ ገዛኻ ኮንካ ቅድሚ ምርካብካ ኣብ ሕክምና, ምኽንያቱ ንኻልኦት ከተማሓላልፍ ስለ ትኽእል.
 • ኮሮና ቫይረስ ዝማሓላለፈሉ ፉሉይ ኣብ ቦታት ብብዝሒ ሰብ ዘለዎ ከም ብኢድካ ሰላም ምባህሃልንናኣሽቱ ነጠብጣ ካብ ምስዓልን ንፋጥን እዩ.
 • ነብስኻ ሓሉ ከምኡ ውን ካልኦት ሰባት በዞም ጽቡቃት/ኣገደስቲ ምኽሪ.
 • ኣብዚ ሊንክ ዚ ኣቲኻ ክትምዝገብ ከምኡ ድማ ከተወፊ ን መሐበሪ (ሓበረታ ክህቦም
  ዝኽእል መሳርሒ) ዝኸውን ን ናይ እንፉሉወንዛን ኮሮናን.


ኣገዳሲ ሓበሬታ ንደቀንስትዮ ጡኑሳት

ጡኑሳት ደቀንስትዮ ምስ ፉሉይ ተርእዮ ናይ ኮሮናቫይረስ መሳሊ ቅድሚ ሕርሲ ግድን ክራኣያ ኣለወን. 

ምሕደራዊጥዕና ሰሉስ ዕለት 19 ብሓዱሽመስመር ብዝመጸሉ ብዝመጸሉ ከመይ ገርና ነዚ ሓዱሽ ሕማም ኮቪዲ 19 covid-19 ዝሓመማ ጡኑሳት ደቀንስትዮ ከምኡ ውን መጻምድተንን ሃደሽቲ ዝውለዱ ቆልዑ ንዕወተሉ ዝብልን. 

ኣብቲ ግዜ ሕርሲ ናብ ሕክምና ምስ መጻ ክምርመራ እየን ናይ ኩሮና ኣለወን ዱ የብለንን 

እንድሕር እቲ መርመራ እታ ጥንስቲ ሰበይቲ ለጊብዋ እዩ ዝብል ኣርእዩ፣ ብፍልይ ዝበለ መንገድታት ክውሰድ እዩ፣ ንኣብነት እቶም ኣባላት ማስኬራን ካልእ ተወሳክን ክገብሩ እዮም ኣብቲ ግዜ ሕርሲ እንከላይ እታ ጥንስቲ ማስኬራን ክትገብር ማለት እዩ. 

ዝኮነ ነገር ነቲ ሃዱሽ ዝተወልደ ቆልዓ እቲ ቯይረስ ለጊብዎ እዩ ዝብል ጠርጠራ እንተሎ፣ እታ ኣዲኡ ካብቲ ቦታ ብቀጥታ ሕክምናዊ ይግበረላ ልክዕ ከም ዝሓመመት ማለት እዩ ክሳብ እቲ መልሲ ዝዋሃባ ካብቲ መርመራ.  

ካልእ ነገር ዘማልኦ ውን 

በቲ ቯይረስ ዝተለኽፈ መጻምድቲ ኣብቲ ግዜ ሕርሲ ክመጽእ ኣይፍቆዶን እዩ፣ እንከላይ ጥርጣረ እንሕር ተሎ 

ከምኡ ውን በቲ ቯይረስ ዝተለኽፈ መጻምድቲ ካብቲ ዝተወልደ ቆልዓ ክርሕቅ ኣለዎ ክሳብ ሓውዩ ተወሳኪ 2 ማዓልቲ ናጻ ኮይኑዝስምዖ  

ተወሳኺ ውን ቡዙሓት ሕክምናታ ይመክሩ ብዘይካ መጻምድቲ እምበር ካልኦት ኣባላት ስድራ ከምዘይድሊ ኣብ ግዜ ሕርሲ ምኽንያት ነቲ ናይ ምልጋብ ምግዳል. 

ዋላ ውን እታ ኣደ ኮቪዲ19 ይልገባ እምበር፥ ካብቲ ቆልዓ ክትፍለ ኣይካኣልን፣ ብዘይካ እታ ኣደ ኣብ ጸላዊ ዝኾነ ኩነታት ምስ ትህሉ ከምኡ ውን ተወሳኺ ሕክምና ዘድልዮ ኩነታት ማለት እዩ. 

እንድሕር እታ ኣደ ፖስቲቭ ኮይና ተመርሚራ/ጸኒሓ ግን ቡዙህ ሕክምናዊ ሓገዝ ዘየድልዮ እንተኮይኑ. እቲ መልእክቲ ብሕጽር ዝበለ ተቀላጢፋ ገዝኣ ክትከይድ እዩ ዝሓሸ፣ ክትከይድ ከላ ፍልይ ዝበለ ሓበረታ ከመይ ገረ ናይቲ ቆልዓ ጥዕና ዝሕብር ይዋሃባ. 

ዝለገበን ኣደታት ንደቀን ከጥብዋ ኣለወን ግን ኣቀዲመን ጡበን ብማይን ብሳምናን  ክሓዕብኦ ከምዘለወን ቅድሚ ምጥባወን ማለት እዩ፣ እንከላይ ማስኬራ ክገብራ ከምዘለወን፣ ተወሳኺ ኣእዳወን ተማጣጣን ግዜ ብሳምናን ክሕጽባ ከምዘለወን ከምኡ ውን ስፕሪት ክጥቀማ ከምዘለወን. 

ኣገደስቲ ስካኒንግ ካልእ ነገራትን ክቅጽል እዩ፣ 

ናይ ሕርሲ ምድላዋት ካልእ ነገራት ክቓለጽ ይክእል እዩ ከምኡ ውን እቲ ናይ ኣውለድቲ ሳዓታት ብቴለፎን እዩ, ግን እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጽሖ መሕለሲን ስካኒን ግድን ክግበር እዩ ከምቲ ናይ ቀደሙ, ብዘይካ ናይቲ ምልጋብ ፍርሒ ተዘይኮይኑ. 

ኣብ ኩሉ ሕክምናታት ዑዉት ዝኮነ ናይ ሕርሲ እዩ ዘሎ ከም ቀደሙ፣ ዝኮነ ፍርሒ ኣብ ሕክምና ከይደ ክሓርስ ኣይፍቀደንን እዩ እልካ ከምዘየድሊ እዮም ዝሕብሩ, ግድን እዩ ዝፍቆዶ. 


Samarbejdspartnere til Mino Danmarks indsats med oversættelse af myndighedernes udmeldinger om covid-19 i Danmark:

Støt minoriteten

Vær med til at skabe flere handlemuligheder for
minoritetsetniske danskere. Tak fordi du vil være med!Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.