fbpx

ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ኣብ ልዕሊ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ ወይ ተጠቃዕቲ/ ናይ ጸገም ግሩብ ኢሎም ዝጽውዑ መግለጼኡ ቀይሩ።

https://mino.dk/covid19/tigrinya/#%e1%8a%93%e1%8b%ad-%e1%8c%a5%e1%8b%95%e1%8a%93-%e1%89%a6%e1%88%ad%e1%8b%b5-%e1%88%9b%e1%8a%a5%e1%8a%a8%e1%88%8d-%e1%8a%a3%e1%89%a5-%e1%88%8d%e1%8b%95%e1%88%8a-%e1%8a%a5%e1%89%b6%e1%88%9d-%e1%8a%95

ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ኣብ ልዕሊ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ ወይ ተጠቃዕቲ/ ናይ ጸገም ግሩብ ኢሎም ዝጽውዑ መግለጼኡ ቀይሩ።

ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ኣብ ልዕሊ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ ወይ ተጠቃዕቲ/ ናይ ጸገም ግሩብ ኢሎም ዝጽውዑ መግለጼኡ ቀይሩ።

06/05/2020 / /

ድሕሪ ዝተናውሐ መጽናዕቲ፣ ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ሰፊሕን ልክዓዊን ዝኾነ መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ፣ ብዛዕባ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ/ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ግሩፕ ኮቪድ 19፣ እቲ ዝተካየደ መጽናዕቲ ኸኣ ብልክዕ ኣየኖት ግሩፕ እዮም ንዕቱብ ሕማምን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስን ብቀሊሉ ክልከፉ ዝኽእሉ ይሕብር።

ኣብዚ ግዜ ዚ 7 ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ/ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ግሩፕ ኣለዉ።

1,ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ- ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ጥዕንኡ ኩነታት ይምርኮስ

ስጋብ ሕጂ መጽናዕታዊ ተሞኩሮ ብዛዕባ ዚ ቫይረስ ከም ዝሕብሮ ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም፣ ብፍላይ ከኣ ልዕሊ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት፣ ዝዓበየ ዕድል ናይ ብከቢድ/ብዕቱብ ምሕማም ከጋጥሞም ይኽእል። ከመኡ ውን ደቂ 65 ዓመት ወይ ካበኡ ንታሕቲ ዝዕድሜኦም ዜጋታት ከኣ ብፍላይ ከኣ ሕዱር ሕማም ምስ ዝጸንሖም ን ናይዚ ሕማም ሓደጋ ቅሉዓት ይኾኑ። 

 ደቂ 65 ዓመት ዜጋታት እንተደኣ ኣብ ጽቡቕናይ ጥዕና ኩነታት ዘለዉ ኮይኖም ከመኡ ውን ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘዘውትሩ እንተደኣ ኮይኖም ካብዞም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ/ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ግሩፕ ዝበልናዮም ክኾኑ ኣይክእሉን/ኣይኮኑን። እዚ ማለት ከኣ ጥዕና ዘለዎም ስድራቤታት፣ ጥዕና ዘለዎም ንደቂ ደቆም ክርእይዎምን ክሓቁፍዎምን ይኽእሉ።

2,ኣብ ናይ ዓበይቲ መእለይ ዝቅመጡ ዜጋታት

ኣብ ናይ ዓበይቲ መእለይ ዝቅመጡ ዜጋታት ብዕድመ ዝደፈኡን ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ከምኡ ውን ናይ ምንቅስቃስ ዓቅሞም ዝተደረተን ብምዃኑ ፣ እዚ ኩሉ ተኣኻኺቡ ናብ ሓደጋ ናይዚ ሕማም የቃልዕም።

3,ልዕሊ ሚዛን ዝኾኑ ዜጋታት

ልዕሊ ሚዛን ምዃን መብዛሕተኡ ግዜ ምስ ሕዱር ሕማማት ምትሕሓዝ ኣለዎ ከም ሕማም ሽኮርን ምስ መትኒታትን ልብን ዝተኣሳሰር ሕማምን። ብፍላይ ከኣ መጠን ግዝፎም ልዕሊ 35 ወ ልዕሊ 30 ኮይኑ ሕዱር ሕማም ውን ምስ ዝህልዎም ንመልከፍቲ ኮቪድ 19 ብቀሊሉ ዝተቃልዑ ይኾኑ።

4,ርጉጽ ዝኮነ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት

ኩሎም ዓይነት ሕዱር ሕማማት፣ ሓደ ሓብቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ/ ተጠቃዕቲ ግሩፕ ይገብረካ ማለት ኣይኮነን፣ ብፍላይ ከኣ ክፍወስ ዝኽእል ሕዱር ሕማም ምስ ዝኸውን። ኣብዚ ኣብ ጣሕቲ ዘሎ ናይ ሓበሬታ ሊንክ እቶም ብቀሊሉ ንሕማም ኮቪድ 19 ተቃላዕቲ/ ተጠቃዕቲ ክገብሩና ዝኽእሉ ሕማማት ክንርእዮም ንኽእል።

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19

5,ርጉጽ ዝኮነ ሕዱር ሕማም ዘለዎምም ቆልዑ

ገለገለ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ቆልዑ፣ ንመልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ቅሉዓት እዮም ብፍሉይ ከኣ ምክንኻን ምእላይን ዘድልዮም እዮም ኣብ ከም መእለይኦም/መውዓሊኦምን ትምርቶምን ብሰንኪ እዚ ተላባዒ ሕማም። እዞም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ዝርከቡ ቆልዑን ስድራቤቶምን ብውልቂ ምኽሪ ዝህባ ሓገዝቲ ክግበራሎም እየን ኣብ ከባቤኦም ዘሎ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ቦታታት።

6,መንበሪ ፍቃድ ዘይብሉ ዜጋ

መንበሪ ፍቃድ ዘይብሉ ዜጋ ዝወሓደ ዕድል ናይ ግቡእ ጽሬትን ርሕቀት ምሕላው ካብ ካለኦት ሰባትን ኣለዎ። እዚ ኸኣ ንመልከፍቲ የቃልዖ፣ ብተወሳኺ ውን መንበሪ ዘይብሎም ብዙሓት ሰባት ብሕዱር ሕማማት ይሳቐዩ እዮም፣ እዚ ኸኣ ናብ ዕቱብ ዝኾነ ሕማም የቃልዖም።

7,ነብሰ ጾር

ጉዳይ ነብሰ ጾር ኣብ ትሕቲ ናይ ጥንቃቀ መምርሒታት ኢና ክንርእዮ ዘለና፣ ምኽንያቱ ነብሰ ጾር ኣደ ንመልከፍቲ ዝተጠርጠረት ስለ ዝኾነት፣ ስጋብ ሕጂ ዘጋጠመ ወይ ዝተረጋገጸ የለን ነብሰ ጾር ኣደ ወይ ውን እቲ ዘይተወለደ ህጻን ኣጸቢቆም ተጠቃዕቲ ምኻኖም ካብ ካለኦት ኣህዛብ፣ ስጋብ ሕጂ ብዝተበጽሐ ነብሰ ጾር ኣደ ብሰንኪ ኮቪድ 19 ኣብ ሕክምና ደቂሳ እንተኣላ ሕርሳ ቅድሚ ግቡእ ግዜኡ ብመጥባሕቲ ይኸውን፣ ብተወሳኺ ግን ልሙዳት ጸገማት ከስዕብ ይኽእል ኣብ ኣደን ህጻንን።

https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

Relaterede nyheder

መልከፍቲ ደው ተብል ኣፕሊከሽን (App)

10/07/2020
መልከፍቲ ደው ተብል ኣፕሊከሽን ናይ ሓበሬታ (App ኮይና፣ ኩልና ኮይንና ን ናይ ኮቪድ-19 ምልባዕ መልከፍቲ ደው ከነብሎ ትሕግዘና እያ። እዛ […] Læs mere… Læs mere…

ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ብዛዕባ ናይ መጎዓዝያ ምኽሪ ኣብ ግዜ ኮቪድ-19

08/07/2020
መገሻ ናብ ብዝሕ ዝበላ ሃገራት ተኸፊቱ ኣሎ፣ ኣብ መብዛሕተአን ሃገራት ኤሮፓ (EU/Schengen) ከምኡ ውን ዓዲ እንግሊዝን (UK)። ብሃገር ደረጃ ናይ […] Læs mere… Læs mere…

3ይ ገጽ/ክፋል ምክፋት ናይ ዴንማርክ

08/06/2020
ካብ ሶኑይ ዕለት 8 ሰነ ጀሚሩ ብዙሕ ክፋላት ናይ ዴንማርክ ክክፈት ጀሚሩ ኣሎ ገለ ካብኡ ከኣ፣- ናይ መጻወቲ ማእከላትን፣ መሐንበሲ […] Læs mere… Læs mere…

ዶባት ብኸፊል ክክፈት ክጅምር እዩ፣ ንናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ግን ኣይነተባብዕን።

29/05/2020
ጹማቕ/ ሓጺር ክፋል ናይ ብዕለት 29 ግንቦት 2020 ዝነበረ ኮምፈረንስ ምስ ቐዳመቲ ምኒስተር ዴንማርክ። ንኹሉ ናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ክሳብ […] Læs mere… Læs mere…

ኣብዚ ግዜ ናይ ኮሮና መርመራ ክትገብር ምስ እትደሊ፣ ባዕልኻ ግዜ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢካ ፣ ወላ ውን ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣይሃልኻ።

19/05/2020
ሕጂ ናይ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ንኽትገብር ካብ ሓኪምካ መሕለፊ ፍቃድ ኣየድልየካን እዩ። ካብዛ ሰሙን እዚኣ ጀሚሩ ኩሉ ርእሱ ዝኽእል/እኹል ሰብ […] Læs mere… Læs mere…

መንግስታውያን መራሕቲ ኣካላት ዘውጽእዎ ሓድሽ ናይ ምክልኽል ውጥን ብዛዕባ መርመራን ምስ ዝተለኽፈ ዜጋ ጥቡቕ ርክብ ጌርካ ንዝተለከሙ ሰባት ትረኽበሉ ሜላን ዝምልከት።

13/05/2020
ጽሟቅ ትሕዝቶ ብ ዕለት 12 ግንቦት ዝነበረ ህጹጽ ኮንፈረንስ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር። ዴንማርክ ኣቀዲማ ብዝዓበየ መልክዑ ዝጀመረቶ ናይ ኮቪድ 19 […] Læs mere… Læs mere…

ቦርድ ጸጥታ ኣንጻር ኣብ ገዛ ዝተዳለወ መሸፈን-ኣፍ የጠንቅቕ

12/05/2020
ገለ ውልቃውያን ባዕላቶም መሸፈን-ኣፍ ክሰፍዩ ወይ ክኣልሙ ጀሚሮም ኣለው። ግን ኣብ ገዛ ዝስፈወይ ዝእለም መሸፈን-ኣፍ፥ ዘየተኣማምን ውሕስነት ዘይህብን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዘየተኣማምን ኩነት ዝፍጠር፥ ሓደ ሰብ እዚ መሸፈኒ ስለ ዝገበረ ዝከላኸለሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ፥ ኣብ ጽሬትን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ኣተዅሮ የጕድል። ግን እዚ ኣብ ገዛ ዝተዳለወ መሸፈን-ኣፍ፥ኣንጻር ኮቪድ 19: ዘይከላኸል ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ንጣራዊ ቫይረስ ክሰትኵ ተኽእሎ ስለ ዘሎ። ኣንጻር ሕማም እንጥቀመሉ ቀረብ ከም መሸፈን-ኣፍ ዝኣመሰለ፥ ሕማም ንኽገትእ ዝተፈላለዩተክኒካዊ ረቛሒታት ዘማልኤ ክኸውን ኣለዎ። ከም ተጠቃሚ ንኣብነት፥ መሸፈን-ገጽ/ማስኬራግሉጽ ዝኾነ ”CE-mærke”ዝብል ምልክት ዘለዎ: ንውልቃዊ መከላኸሊ ዝጠቅም ክኸውን: ፍሉይ ኣድህቦ ክንገብረሉ ይግባእ። ኣብ ገዛ ዝተሰርሔ፥ ሕጋዊ ጠለባት ዘየማልእ መከላኸሊ ነገራት፥ ንመሸጣ ምውዓል ብጥብቂክልኩል እዩ።   ቦርድ ጸጥታ፥ ኩሉ ሰብ ንቅጥዕታት ህዝባዊ ጥዕና፥ ማሕበራዊ ምርሕሓቕን፥ ጽሬትን ዝኣመሰሉ፥መሰረታውያን ኣንጻር ኮቪድ-19 ምኳኖም ኣሚኑ፥ ብጥብቂ ከተግብሮም የማሕጽን። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተዓዘብ፥https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger-forbindelse-corona-covid-19/hjemmestrikkede-masker-giver-formentlig-ikke-beskyttelse# https://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelse-hjemmestrikkede-og-hjemmesyede-masker-giver-falsk-beskyttelse Læs mere…

ካልኣይ መድረኽ/ክፋል ምኽፋት ደንማርክ ጀሚሩ ኣሎ

07/05/2020
ጹማቅ ጸብጻብ ናይ ብዕለት 7 ግንቦት ዝተኻየደ ህጹጽ ኮንፈረንስ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር Mette Frederiksen ዴንማርካውያን ሰበ-ስልጣን ዝሃብዎ ምኽሪ (ኣብ ግብሪ […] Læs mere… Læs mere…

ኣብዚ እዋን እዚ ጸረ ናይ ነድሪ ሳንቡእ ክታበት ክጅመር እዩ፣ ነቶም ንሕማም ዝተቃልዑ ግሩብ

04/05/2020
እቶም ኣዝዮም ንዕቱብ ሕማም ቅሉዓት ኣብ ናይ መልከፍቲ ኮቪድ19, ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ናቶም ሓኪም ክሓልፉን ነጻ ክታበት ናይ ጸረ […] Læs mere… Læs mere…

ጸብጻብ ህጹጽ ኮምፈረንስ ኣብ መንጎ ምኒስትሪ ጥዕናን ናይ ጥዕና በዓል መዚን ብ ዕለት 20/04/2020 ዝነበረ

20/04/2020
ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ ናይ ምኽፋት ሕብረተሰብና ንርከብ ኣለና፣ ምኽንያቱ ኣብ ደንማርክ እዚ ለብዒ ተቆጻጺርናዮ ስለ ዘለና እዩ፣ ምክፋት ክበሃል ከሎ […] Læs mere… Læs mere…

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.