fbpx

ጸብጻብ ህጹጽ ኮምፈረንስ ኣብ መንጎ ምኒስትሪ ጥዕናን ናይ ጥዕና በዓል መዚን ብ ዕለት 20/04/2020 ዝነበረ

https://mino.dk/covid19/tigrinya/#%e1%8c%b8%e1%89%a5%e1%8c%bb%e1%89%a5-%e1%88%85%e1%8c%b9%e1%8c%bd-%e1%8a%ae%e1%88%9d%e1%8d%88%e1%88%a8%e1%8a%95%e1%88%b5-%e1%8a%a3%e1%89%a5-%e1%88%98%e1%8a%95%e1%8c%8e-%e1%88%9d%e1%8a%92%e1%88%b5

ጸብጻብ ህጹጽ ኮምፈረንስ ኣብ መንጎ ምኒስትሪ ጥዕናን ናይ ጥዕና በዓል መዚን ብ ዕለት 20/04/2020 ዝነበረ

ጸብጻብ ህጹጽ ኮምፈረንስ ኣብ መንጎ ምኒስትሪ ጥዕናን ናይ ጥዕና በዓል መዚን ብ ዕለት 20/04/2020 ዝነበረ

20/04/2020 / /

ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ ናይ ምኽፋት ሕብረተሰብና ንርከብ ኣለና፣ ምኽንያቱ ኣብ ደንማርክ እዚ ለብዒ ተቆጻጺርናዮ ስለ ዘለና እዩ፣ ምክፋት ክበሃል ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሕድሕዶም ርክብ ክገብሩ ይክእሉ ማለት እዩ፣ ስለዚ ምስ ምኽፋት ብዙሓት ዓይነተ መርመራታት ክግበር እዩ፣ ጎኒ ጎኑ ኸኣ እቲ እንፈልጦ ብናይ ጥዕና ቦርድ ዝተዋሃበና ናይ ሓባር መምርሒና ክንስዕቦ ይግባኣና፣ እዞም ዝስዕቡ ኸኣ የጠቃልል፣-ኣእዳውካ ብተደጋጋሚ ምሕጻብ፣ ኣብ ትህንጥሰሉን ትስዕለሉን ብቅልጽምካ ምጥቃም፣ ኣብ ገዛኻ ምጽናሕ ካብ ዚ ሕማም፣ ኣብ ብብዝሒ ሰባት ዝርከብዎ ቦታታት ውን ኣቓልቦ ምግባር/ምስትውዓል።

ብርቱዕ ስራሕ/ጻዕሪ ከኣ ሓቲቱ ኣብ ናይ መርመራ ዓቅሚ ንምድላብ፣ሕጂ ኸኣ ተበጺሑ ኣሎ። እዚ ማለት ከኣ ኹሉ ምልክታት ዘለዎ ዜጋ ክምርመር እዩ፣ ኣጸቢቕ ን ከነጽሮ ኻብዞም ቀጺሎም ዝስዕቡ ምልክታት ሓደ ወይ ኩሎም ዞ ምልክታት ምስ ዝህልዉኻ፣- ንቑጽ ዝኾነ ሰዓል፣ ረስኒ፣ ጸገማት ናይ ምስትንፋስ መርመራ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ናብ ሓኪምካ ደውል፣ ኣብ ዕጹው ሰዓታት ከኣ ናብ ናይ ተረኛ ሓኪም ደውል፣ ብድሕሪ ዚ ድማ ብቅልጡፍን ኣብ ዝሓጸረ ግዜን መርመራ ክገብሩልካ እዮም፣ እዚ ኸኣ እቲ ኣዝዩ ውጸኢታዊ ዝኾነ መንገዲ ንናይ ኮሮና ቫይረስ ናይ መልከፍቲ ሰንሰለት ደው ኣብ ምባል እዩ።

ብዛዕባብጣዕሚውሑዳትሰባትእዮምናብሓኪሞምክራኸቡዝኽእሉዝብልገለገለሻቅሎትጸኒሑእዩ። ሕጂውን ካብኡ ብዘይ ፍለ እንተደኣ ምልክታት ናይዚ ሕማም ኣለካ ወይ ሕማቅ ይስማዓካ እንተሎ፣ ወላ ውን ምስ ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምትእስሳር ተዘይብሉ ስምዒታትካ ናብ ሓኪምካ ደውል።

ሓፈሻዊ ብዛዕባ ዝግበር መርመራ

ካብ ኣፍካ ወይ ኣፍንጫካ ምራቅ/ፈሳሲ ብምውሳድ ይግበር እቲ መርመራ። ኣብ ሕክምና ደቂስካ እንተለኻ እሞ እዚ ዓይነት መርመራ ክትገብር ምስ ዘይትኽእል ትቦ ወይ ሻንብቆ መሳሊ ብፍንጫኻ ብምእታው እቲ መርመራ ክግበር ይከኣል። እቲ መርመራ ኣብ ዝተፈላለዩ ረቛሒታት ዝምርኮስ እዩ፣ በዚ ምኽንያት ከኣ ብዙሕ ግዜ መርመራታት ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

Relaterede nyheder

መልከፍቲ ደው ተብል ኣፕሊከሽን (App)

10/07/2020
መልከፍቲ ደው ተብል ኣፕሊከሽን ናይ ሓበሬታ (App ኮይና፣ ኩልና ኮይንና ን ናይ ኮቪድ-19 ምልባዕ መልከፍቲ ደው ከነብሎ ትሕግዘና እያ። እዛ […] Læs mere… Læs mere…

ሓድሽ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ብዛዕባ ናይ መጎዓዝያ ምኽሪ ኣብ ግዜ ኮቪድ-19

08/07/2020
መገሻ ናብ ብዝሕ ዝበላ ሃገራት ተኸፊቱ ኣሎ፣ ኣብ መብዛሕተአን ሃገራት ኤሮፓ (EU/Schengen) ከምኡ ውን ዓዲ እንግሊዝን (UK)። ብሃገር ደረጃ ናይ […] Læs mere… Læs mere…

3ይ ገጽ/ክፋል ምክፋት ናይ ዴንማርክ

08/06/2020
ካብ ሶኑይ ዕለት 8 ሰነ ጀሚሩ ብዙሕ ክፋላት ናይ ዴንማርክ ክክፈት ጀሚሩ ኣሎ ገለ ካብኡ ከኣ፣- ናይ መጻወቲ ማእከላትን፣ መሐንበሲ […] Læs mere… Læs mere…

ዶባት ብኸፊል ክክፈት ክጅምር እዩ፣ ንናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ግን ኣይነተባብዕን።

29/05/2020
ጹማቕ/ ሓጺር ክፋል ናይ ብዕለት 29 ግንቦት 2020 ዝነበረ ኮምፈረንስ ምስ ቐዳመቲ ምኒስተር ዴንማርክ። ንኹሉ ናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ክሳብ […] Læs mere… Læs mere…

ኣብዚ ግዜ ናይ ኮሮና መርመራ ክትገብር ምስ እትደሊ፣ ባዕልኻ ግዜ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢካ ፣ ወላ ውን ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣይሃልኻ።

19/05/2020
ሕጂ ናይ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ንኽትገብር ካብ ሓኪምካ መሕለፊ ፍቃድ ኣየድልየካን እዩ። ካብዛ ሰሙን እዚኣ ጀሚሩ ኩሉ ርእሱ ዝኽእል/እኹል ሰብ […] Læs mere… Læs mere…

መንግስታውያን መራሕቲ ኣካላት ዘውጽእዎ ሓድሽ ናይ ምክልኽል ውጥን ብዛዕባ መርመራን ምስ ዝተለኽፈ ዜጋ ጥቡቕ ርክብ ጌርካ ንዝተለከሙ ሰባት ትረኽበሉ ሜላን ዝምልከት።

13/05/2020
ጽሟቅ ትሕዝቶ ብ ዕለት 12 ግንቦት ዝነበረ ህጹጽ ኮንፈረንስ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር። ዴንማርክ ኣቀዲማ ብዝዓበየ መልክዑ ዝጀመረቶ ናይ ኮቪድ 19 […] Læs mere… Læs mere…

ቦርድ ጸጥታ ኣንጻር ኣብ ገዛ ዝተዳለወ መሸፈን-ኣፍ የጠንቅቕ

12/05/2020
ገለ ውልቃውያን ባዕላቶም መሸፈን-ኣፍ ክሰፍዩ ወይ ክኣልሙ ጀሚሮም ኣለው። ግን ኣብ ገዛ ዝስፈወይ ዝእለም መሸፈን-ኣፍ፥ ዘየተኣማምን ውሕስነት ዘይህብን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዘየተኣማምን ኩነት ዝፍጠር፥ ሓደ ሰብ እዚ መሸፈኒ ስለ ዝገበረ ዝከላኸለሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ፥ ኣብ ጽሬትን ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ኣተዅሮ የጕድል። ግን እዚ ኣብ ገዛ ዝተዳለወ መሸፈን-ኣፍ፥ኣንጻር ኮቪድ 19: ዘይከላኸል ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ንጣራዊ ቫይረስ ክሰትኵ ተኽእሎ ስለ ዘሎ። ኣንጻር ሕማም እንጥቀመሉ ቀረብ ከም መሸፈን-ኣፍ ዝኣመሰለ፥ ሕማም ንኽገትእ ዝተፈላለዩተክኒካዊ ረቛሒታት ዘማልኤ ክኸውን ኣለዎ። ከም ተጠቃሚ ንኣብነት፥ መሸፈን-ገጽ/ማስኬራግሉጽ ዝኾነ ”CE-mærke”ዝብል ምልክት ዘለዎ: ንውልቃዊ መከላኸሊ ዝጠቅም ክኸውን: ፍሉይ ኣድህቦ ክንገብረሉ ይግባእ። ኣብ ገዛ ዝተሰርሔ፥ ሕጋዊ ጠለባት ዘየማልእ መከላኸሊ ነገራት፥ ንመሸጣ ምውዓል ብጥብቂክልኩል እዩ።   ቦርድ ጸጥታ፥ ኩሉ ሰብ ንቅጥዕታት ህዝባዊ ጥዕና፥ ማሕበራዊ ምርሕሓቕን፥ ጽሬትን ዝኣመሰሉ፥መሰረታውያን ኣንጻር ኮቪድ-19 ምኳኖም ኣሚኑ፥ ብጥብቂ ከተግብሮም የማሕጽን። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተዓዘብ፥https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger-forbindelse-corona-covid-19/hjemmestrikkede-masker-giver-formentlig-ikke-beskyttelse# https://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelse-hjemmestrikkede-og-hjemmesyede-masker-giver-falsk-beskyttelse Læs mere…

ካልኣይ መድረኽ/ክፋል ምኽፋት ደንማርክ ጀሚሩ ኣሎ

07/05/2020
ጹማቅ ጸብጻብ ናይ ብዕለት 7 ግንቦት ዝተኻየደ ህጹጽ ኮንፈረንስ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር Mette Frederiksen ዴንማርካውያን ሰበ-ስልጣን ዝሃብዎ ምኽሪ (ኣብ ግብሪ […] Læs mere… Læs mere…

ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ኣብ ልዕሊ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ ወይ ተጠቃዕቲ/ ናይ ጸገም ግሩብ ኢሎም ዝጽውዑ መግለጼኡ ቀይሩ።

06/05/2020
ድሕሪ ዝተናውሐ መጽናዕቲ፣ ናይ ጥዕና ቦርድ ማእከል ሰፊሕን ልክዓዊን ዝኾነ መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ፣ ብዛዕባ እቶም ንሕማም ብቀሊሉ ተቃላዕቲ/ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ […] Læs mere… Læs mere…

ኣብዚ እዋን እዚ ጸረ ናይ ነድሪ ሳንቡእ ክታበት ክጅመር እዩ፣ ነቶም ንሕማም ዝተቃልዑ ግሩብ

04/05/2020
እቶም ኣዝዮም ንዕቱብ ሕማም ቅሉዓት ኣብ ናይ መልከፍቲ ኮቪድ19, ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ናቶም ሓኪም ክሓልፉን ነጻ ክታበት ናይ ጸረ […] Læs mere… Læs mere…

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.