Mino Danmark er en almennyttig forening, der arbejder for et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere.

Hvad er Mino Danmark?

MINO Danmark er et fællesskab der giver handlemuligheder for minoritetsetniske danskere. Et forum, hvor du som minoritetsetnisk ung kan være dig selv og udvikle dig sammen med andre.

Hvorfor blev Mino Danmark etableret?

Foreningens formål er at understøtte udviklingen af den enkeltes identitet, for at denne kan indgå som en aktiv del af samfundet på lige fod med flertallet.

Hvordan arbejder Mino Danmark?

Mino Danmark vil indsamle viden om etniske minoriteter i Danmark og understøtte styrkende netværk for minoritetsetniske unge. Herigennem vil vi styrke etniske minoriteters position i samfundet.

Den lange version

Mino Danmark er et ståsted for minoritetsetniske unge – i samfundet såvel som i deres eget liv. Det er en platform, hvor man kan være en del af samfundet uden at gå på kompromis med sig selv.

Et stigende antal minoritetsetniske danskere bliver i dag optaget på videregående uddannelser, og tjener mere end deres forældre. Men der er langt igen førend de kan indgå i samfundet på lige fod med majoritetsdanskere.

Som barn af indvandrer kan man mangle et netværk med dybdegående viden om det danske samfund, især fordi man vokser op under andre kulturelle og institutionelle forhold end ens forældre. Det er mindre sandsynligt, at et familiemedlem har taget en videregående uddannelse, kender til den danske folkeskole eller har engageret sig i dansk foreningsliv. Og det er mere sandsynligt at ens forældre er ansat i et ufaglært eller lavtlønnet job. Socioøkonomiske uligheder, diskrimination på arbejds- og boligmarked, og mangel på social kapital bidrager til at minoritetsdanskere ikke indfrier deres potentiale. Når man vokser op i en familie med færre ressourcer end gennemsnittet, kan man opleve manglende råderum til at deltage i foreningslivet, manglende hjælp til lektier og manglende støtte i forhold til at følge sine ambitioner og træffe gode valg i livet. 

Minoritetsetniske danskere er i dag underrepræsenterede i magt- og ansvarspositioner i det danske samfund. Uden repræsentation, bliver deres indsigt sjældent inddraget, før beslutninger bliver taget – deres stemmer bliver sjældent hørt i folketinget, på arbejdspladsen og i medier. Det kan skabe konflikt og splittelse i samfundet. Mino Danmarks mission er at sikre, at børn af indvandrere lykkes med at udligne den misrepræsentation og ulighed som de har arvet fra deres forældre. 

Minoritetsunge i Danmark har et dynamisk sæt værdier og normer, og oplever ofte identitetsudfordringer med hensyn til deres kulturelle tilhørsforhold. Mange føler sig frakoblede fra samfundsdebatten, hvor danskhed og nationalt tilhørsforhold ikke inkluderer dem. Der findes endnu ikke et forum, hvor disse identitetsudfordringer tages seriøst.

Viden om minoriteter udarbejdes på baggrund af majoritetens interesser og er sjældent udviklet tæt på dem det handler om. Mino Danmark vil være et videnshus, der udvikler viden baseret på de spørgsmål der er relevante for minoriteter i Danmark.

Kort fortalt: De tre centrale problemer

  • Socioøkonomiske uligheder, diskrimination på arbejds- og boligmarked, og mangel på social kapital bidrager til at minoritetsdanskere ikke indfrier deres potentiale
  • Minoritetsdanskere mangler repræsentation i magt- og ansvarspositioner.
  • Samfundsviden- og debatten mangler minoritetsperspektiver

Med Mino Danmark som ståsted får minoritetsetniske unge en platform hvorfra de kan deltage, få indflydelse og skabe repræsentation udi samfundet.

Historien bag Mino

Hvordan det hele startede:
Niddal El-Jabri der er initiativtageren til Mino Danmark, havde frem til december 2014, drevet egen virksomhed. Efter afviklingen af virksomheden, vidste Niddal, at han fremover skulle arbejde med mennesker, men han vidste endnu ikke i hvilken form, det skulle være.

6 uger senere, d. 14. og 15. februar 2015, skulle vise sig, at være den skæbnesvangre dag, der lagde de første afgørende følelser, til hvad der i dag kendetegner Mino Danmark. Dan Uzan og Finn Nørgaard mistede livet i de dage. Den ene for ytringsfriheden og demokratiets brede rummelighed, den anden for religionsfriheden og retten til at være en fri og tryg minoritet, formentligt på bekostningen af en konflikt, der befinder sig 4500 km væk fra Danmark.

Niddal El-Jabri efterspurgte allerede søndag aften via de sociale medier, om nogen havde gang i at planlægge en fredsring rundt om Synagogen i Krystalgade, der havde været målet for det ene attentat. Han endte som initiativtageren til Fredsringen, der blev afholdt 3 uger senere. Den lørdag morgen, foran synagogen, afgav Niddal et løfte til sig selv, om at Fredsringen, kun var den første dag, for noget der skulle være størrer.

Mange møder senere, bl.a. med Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Ungdoms Fællesråd mm., i søgen på, hvad det rigtige projekt ville være, opstod magien en efterårsaften i Kannikestræde, til en kop øl med Liberal Alliances, Anders Samuelsen. På dette tidspunkt kørte Wilke Research en undersøgelse, i samarbejde med Jyllandsposten,  en serie om muslimer i Danmark. Det var i en samtale, om Wilkes tilgang til research, at Anders Samuelsen fremhævede – i sine egne ord – at problemet var, man havde formuleret spørgsmålene på majoritetens præmis, og derved kunne fremme egen dagsorden. Det var i det øjeblik, at Niddal vidste projektet skulle have grobund i viden og samtale på minoritetens præmisser.

I starten blev projektet kaldt “Minotænk”, og var en tænke- og handletank. Det blev inden lanceringen omdannet til Handletanken Mino Danmark, da det til dels ikke kunne leve op til en tænketanks kapacitetskrav. Den lille navneændring, gav afsæt til en udvidet forståelse af, hvilken størrelse Mino Danmark kan blive.

I dag arbejder Mino Danmark for et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere. Det formål forfølges ved at skabe positive fællesskaber og handlemuligheder, der støtter op hvor minoritetsborgere, er særligt ulige for majoriteten.

Organisationen er bygget op om 5 nøgleværdier:
Demokrati
Medborgerskab
Frihed
Lighed
Progressivitet

Vores tre søjler er viden, samtale og fællesskab.