fbpx

Privatlivspolitik

Senest opdateret d. 10. september 2020

Det er vigtigt for Mino Danmark, at alle kan have tillid til vores virke og vores evne til at beskytte personoplysninger. Vores persondatapolitik beskriver vores tilgang til personoplysninger, og hvordan vi overholder gældende lovgivning og regler.

Nedenfor kan du derfor se, hvordan vi behandler dine personoplysninger afhængig af din kontakt med os.

Dataansvarlig

Mino Danmark
H. C. Ørstedsvej 1A, 4. th
1879 Frederiksberg
info@mino.dk
+45 71 99 31 60
CVR-nr.: 37528382

Kort resumé af vores persondatapolitik

Når det er nødvendigt, behandler Mino Danmark personoplysninger om voksne og fagpersoner. Mino Danmark gør alt for at beskytte oplysningerne. Vi sletter alle oplysninger, når vi ikke skal bruge dem længere. Hvis du ikke vil have, at vi behandler personoplysninger om dig bedes du kontakte os.

Mino Danmark indsamler også oplysninger via cookies. Cookies er små stykker data om din brug af vores hjemmeside. Cookies indsamles for at gøre oplevelsen bedre på vores hjemmeside.

Specifikt for medlemmer

Formål

Personoplysninger anvendes til at administrere medlemmer i Mino Danmark og til at kommunikere vores budskab og markedsføringsmateriale om organisationens arbejde ud til vores medlemmer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig som medlem:

 • Navn
 • adresse
 • e-mail
 • telefonnummer
 • fødselsdagsdato
 • bankoplysninger

Kilder

Kilden til de personoplysninger vi råder over, er rekvireret fra dig i forbindelse med din indmelding.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i administration af medlemskab samt markedsføring overfor vores medlemmer)
 • Artikel 9.2.a, jf databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 for så vidt angår behandling af CPR-numre

Vi kan dele dine personoplysninger med

Offentlige myndigheder, herunder SKAT i forbindelse med indberetning af bidrag. Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

Opbevaring

Vi sletter dine personoplysninger, når du udmelder dig. Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse (f.eks. bogføringsloven) eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Vores fulde privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger

I det følgende kan du se, hvordan Mino Danmark behandler dine personoplysninger i forhold til hvilken kontakt, du har med os, herunder mere konkret bl.a. hvad vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er, hvilke typer af personoplysninger, som vi behandler, hvor vi har dine personoplysninger fra, hvad vores grundlag for behandlingen er, hvem vi deler dine personoplysninger med samt hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Mino Danmarks dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse 
 • Oplysninger om ansatte og honorarmodtagere: 
 • Almindelige personoplysninger:  
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer 

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: 

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn   

Foreningens formål med behandlingen af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) 
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav 
 • Behandling med samtykke 

Formål med behandling af medlemsoplysninger:  

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven 
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt  
 • Administration af din relation til os 

 Formål med behandling af oplysninger på ansatte og honorarmodtagere:  

 • Håndtering af deres hverv og pligter i foreningen 
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser 
 • Opfyldelse af lovkrav 
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende 
 • Administration af din relation til os 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder kommunikation i forbindelse med generalforsamlingen 
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.  
 • Afholdelse af andre sociale og faglige arrangementer 
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen  

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der ikke er beskrevet ovenfor.  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge vurderer vi, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.  

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.  

Videregivelse af dine personoplysninger 

Mino Danmark videregiver ikke persondata til 3. part. Oplysninger angående betaling og kreditkortinformation vil ikke være tilgængelige for andre end betaleren. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.   

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Medlemmer: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 måned efter din udmeldelse af foreningen 

Lønnede ansatte og honorarmodtagere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:  

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om 
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse  
 • Retten til sletning  
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
 • Retten til indsigelse  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Revidering af persondatapolitikken  

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.   

Vær med til at sikre
et ligeværdigt Danmark
– for alle!

Sammen styrker vi minoritetsetniske danskeres
muligheder, stemmer og samfundsdeltagelseHvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.

Hvert eneste medlemskab og donation styrker Mino Danmarks legitimitet og eksistensberettigelse.

Det gør en forskel og styrker foreningens muligheder for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund.